ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 13/04/2561

นายสืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา

Mr.SUEBPONG  PAISALWATTANA

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

e-mail : 


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • วางแผนสำรวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง
 • ศึกษา พัฒนา และจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายและสัญญาณควบคุมการจราจร ที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การลดอุบัติเหตุ และเพิ่ม ความปลอดภัยในเขตทางหลวง
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอำนวยความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและ บัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง

 • สำรวจข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ
 • ให้คำปรึกษา และดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจรและขนส่ง

กลุ่มศึกษาวางแผน

 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรทั้งหมดบนโครงข่ายทางหลวง เพื่อแนะนำบริเวณที่ควรดำเนิน การปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย
 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบการจราจรและระบบอำนวยความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ
 • ศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์และ มาตรการแก้ไข
 • ศึกษาผลกระทบอันเนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาทางหลวง (Roadside Environment impacts) เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชน และสังคมโดยรวม
 • จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยประมวลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อปรับกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนที่วางไว้
 • ประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
 • ให้คำปรึกษาดำเนินการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

กลุ่มสถิติสารสนเทศ

 • ศึกษา วางแผน จัดวางระบบฐานข้อมูลด้านการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันเหตุการณ์
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดำเนินการอำนวย ความปลอดภัย
 • จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลด และป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการประสานงานองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership : GRSP) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 • จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
 • เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านการจราจร และอุบัติเหตุ
 • ให้คำปรึกษาดำเนินงานด้านสถิติวิจัย

กลุ่มมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย

 • ศึกษา พัฒนา กำหนดมาตรฐาน ออกแบบอุปกรณ์และระบบควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
 • จัดทำคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องหมายควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษาดำเนินการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย

 • ศึกษา กำหนดวิธีการจัดทำคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงและจุดเชื่อมต่อ เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำโครงการก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทาง
 • จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ
 • ประสานความร่วมมือกับสถาบันด้านความปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ด้านการจราจร

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.