ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
ลงวันที่ 06/10/2563

นายสมบูรณ์  เทียนธรรมชาติ

Mr.SOMBOON THAINTUMMARCHART

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา พัฒนา และจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางและโครงสร้าง
 • สำรวจและจัดทำแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่องานของกรม สำรวจและกำหนดแนวและระดับของทางหลวง ตลอดจนจัดทำข้อมูลและระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา
 • ดำเนินการหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบทางหลวง และออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่องานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ

 • วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจกันเขต
 • ดำเนินการสำรวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ โดยวิธีการสำรวจภาคพื้นดิน การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่
 • ปรับปรุงมาตรฐานงานสำรวจภูมิประเทศ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ภูมิประเทศของโครงการที่มีการจ้างเหมา
 • กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและควบคุมครุภัณฑ์ สำรวจภูมิประเทศ
 • ทำการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณออกแบบก่อสร้างและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาฐานรากต่าง ๆ และสำรวจลักษณะความมั่นคงของไหล่เขา

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา

 • แปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสำรวจและตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยา สำรวจดินคันทาง กำหนดหาแหล่งวัสดุก่อสร้างทาง ติดตามการใช้วัสดุก่อสร้าง และประเมินหรือเสนอแนะความเหมาะสมของแนวทาง
 • สำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างงานทางและสภาพทางธรณีวิทยา แหล่งวัสดุ ตลอดจนตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของวัสดุที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งาน หรือ ขณะใช้งานก่อสร้าง
 • สำรวจรายละเอียดทางธรณีวิทยา ได้แก่
  • สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาของแนวสายทางบริเวณที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง     และเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง
  • สำรวจและทำแผนที่พื้นที่รับน้ำที่ทางหลวงตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสะพานและอาคารระบายน้ำ
  • สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาฐานราก โดยการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และการเจาะ   สำรวจเพื่อการออกแบบทาง ออกแบบฐานรากสะพานและสภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่
  • สำรวจและออกแบบป้องกันแก้ไขการเคลื่อนตัวของลาดคันทางและลาดเหนือคันทาง
  • สำรวจและเสนอแนะออกแบบทางธรณีเทคนิค
  • สำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทางหลวงตัดผ่าน        เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • วิเคราะห์ แนะนำ ประเมินคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุฐานรากเพื่อการ  ออกแบบแนะนำ
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลของงานทางทั้งด้านพื้นฐานทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS)
  • กำกับดูแลข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคในงานจ้างเหมาสำรวจและออกแบบ

กลุ่มกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม

 • สำรวจและศึกษาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดผลกระทบจากการที่มีทางหลวงตัดผ่านตามแผนงานและโครงการของกรม
 • คัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อใช้ในการออกแบบ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น
 • ออกแบบรายละเอียดในการป้องกันหรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศวิทยา และประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ตามแผนงานโครงการของกรม
 • ติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรการที่ใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานออกแบบ
 • จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ

กลุ่มงานออกแบบทาง

 • วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านงานออกแบบทางและทางแยก
 • ออกแบบทางด้านเรขาคณิตและชั้นโครงสร้างทางของถนน
 • คำนวณและออกแบบด้านชลศาสตร์ อุทกวิทยา และงานระบายน้ำสำหรับงานทาง
 • ออกแบบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณ ป้ายจราจร และงานออกแบบเบ็ดเตล็ดต่างๆ
 • ออกแบบทางแยกและทางแยกต่างระดับ
 • ออกแบบทางด้านงานอำนวยความปลอดภัยของงานทาง
 • คำนวณปริมาณงานตามรูปแบบที่ออกแบบ
 • จัดทำมาตรฐานการออกแบบทางและปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย
 • ออกแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ในงานทางต่าง ๆ
 • พิจารณาเรื่องขออนุญาตดำเนินการ ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงตาม ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำข้อกำหนดงานจ้างสำรวจและออกแบบงานทางและทางแยกต่างระดับ
 • ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยสำนักงานทางหลวงและศูนย์สร้างทาง
 • กำกับดูแลงานออกแบบโดยวิธีจ้างเหมา

กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง

 • คำนวณทางด้านชลศาสตร์และอุทกวิทยาเพื่อออกแบบอาคารระบายน้ำ สะพาน และ ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
 • คำนวณออกแบบสะพานพิเศษ สะพานข้ามทางแยกอุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษในจุดตัดที่สำคัญ ที่มีปัญหายุ่งยากทางโครงสร้าง
 • คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร สำนักงาน และบ้านพักของกรมทางหลวง
 • คำนวณออกแบบแก้ไขปัญหางานโครงสร้างระหว่างการก่อสร้างและหลังการใช้งาน
 • ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยหน่วยงานในภูมิภาค
 • ตรวจสอบแบบการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์และงานโครงสร้าง ที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในการออกแบบ
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำงานออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างที่ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา
 • ออกแบบ ปรับปรุงแบบมาตรฐานงานโครงสร้างและอาคารระบายน้ำ
 • ตรวจสอบพิกัดน้ำหนักเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางสำหรับรถบรรทุกที่มีลักษณะพิเศษจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแจ้งกรมการขนส่งทางบก

ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

 • ออกแบบ วางผัง จัดทำรายละเอียด กำหนดชนิด ขนาด รูปแบบ พืชพันธุ์ บริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในเขตทางหลวง บริเวณพื้นที่สร้างสะพานข้ามทางแยก ทางแยกต่างระดับ สะพานกลับรถ สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอด
 • ออกแบบ วางผัง พิจารณาการใช้พื้นที่ กำหนดชนิด ขนาด รูปแบบ พืชพันธ์ บริเวณที่ดินสงวนนอกเขตทาง บริเวณที่ทำการอาคารสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศ
 • ออกแบบองค์ประกอบอื่นๆ บนทางหลวง ได้แก่ สะพานลอยคนเดินข้าม ศาลาทางหลวง ศาลาที่พักผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะ ป้ายจราจร เสาไฟฟ้า ราวสะพาน STREET FURNITURE และวัสดุปูพื้นบนทางเท้าสาธารณะ
 • ออกแบบ วางผัง จัดทำรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม ของอาคารสำนักงาน บ้านพักของกรมทางหลวง รวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงาน และการออกแบบ เพื่อแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเดิม
 • ออกแบบจัดทำรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมสำหรับงานสะพานโครงสร้างพิเศษ
 • ออกแบบ จัดทำแบบมาตรฐานและปรับปรุงแบบมาตรฐานเดิม
 • เขียนแบบจัดทำรายละเอียดประกอบแบบและประมาณราคา
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมที่ดำเนินการโดย วิธีจ้างเหมา
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบควบคุมงานจ้างเหมา
 • กำหนด TOR สำหรับงานจ้างการออกแบบ
 • ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารข้อมูลทางวิชาการ

ฝ่ายรูปแบบ

 • เขียนแบบทาง เช่น แผนที่แนวทางและระดับ (PLAN AND PROFILE) แบบมาตรฐาน และ แบบขยายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทาง
 • เขียนแบบโครงสร้าง เช่น แบบอาคารระบายน้ำ สะพานต่างระดับ สะพานโครงสร้างขนาดใหญ่ สะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวง แบบมาตรฐานและขยายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานโครงสร้างสะพาน ฯลฯ ทั้งแบบก่อสร้างบูรณะและปรับปรุง
 • เก็บรักษาแบบก่อสร้างทุกประเภทที่กรมลงนามอนุมัติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
 • พิมพ์แบบโดยจัดพิมพ์เขียว ขาว ไข พิมพ์ ย่อ-ขยายแบบ ตั้งแต่ขนาด AO-A4 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการงานรูปทัศน์ จัดทำแบบจำลองงานก่อสร้างที่เป็นโครงการพิเศษขนาดใหญ่ เช่น ทางแยกต่างระดับ สะพานยกระดับ อุโมงค์ ฯลฯ   และเผยแพร่แบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.