ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักก่อสร้างสะพาน
ลงวันที่ 18/11/2564

นายอิทธิวัตร์  กฤษณะวณิช

Mr.TIWATRAL  KRITSANAVANICH

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิควิธีการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มมาตรฐานและวิศวกรรมสะพาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เรื่องต่างๆ ได้แก่ การกำหนดราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกตัวผู้รับจ้าง กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการที่เหมาะสม และเงื่อนไขพิเศษ            ในการก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำคู่มือการควบคุมงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้าง และเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ เช่น งานก่อสร้าง อุโมงค์, ทางลอด, สะพานขึง, สะพานแขวน หรือโครงสร้าง    พิเศษต่างๆ
 • ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System) และศึกษาวิเคราะห์วิธีการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานและท่ออุโมงค์
 • จัดลำดับความสำคัญของโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน และท่ออุโมงค์
 • เสนอแนะให้คำปรึกษาเทคนิคด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสะพานที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลภายในสำนักเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาด้านวิศวกรรมเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สะพานในระหว่างการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ศึกษา วิเคราะห์พัฒนา และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกรมทางหลวงและหน่วยงานอื่น

กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา

 • วางแผนดำเนินการก่อสร้างสะพานให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการก่อสร้างของกรม
 • ประเมินราคาก่อสร้างเบื้องต้น
 • วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง
 • บริหาร กำกับและควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานซึ่งดำเนินการโดยการ จ้างเหมาให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนดของกรม
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรม การก่อสร้างสะพานที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • เร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ตรวจสอบแผน อนุมัติวงเงินงบประมาณในโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ของแขวงทางหลวง
 • ให้คำแนะนำงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ของ แขวงทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน

 • รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะสะพานโดยวิธีดำเนินการเอง
 • วางแผน สำรวจออกแบบสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐาน กรณีสะพานความยาวไม่เกิน 120 เมตร
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพานเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย น้ำท่วมทางขาด สะพานชำรุด หรือวิบัติภัยอื่นๆ
 • วางแผนงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ตรวจสอบและพิจารณาเสนอแผนและงบประมาณการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 • วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 • กำกับ ดูแลและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเอง
 • รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลรักษา พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • วางแผนตรวจสอบติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดแผนการจัดหา ประวัติ การควบคุมการใช้ฟงาน การเสนอแผนการจัดหาทดแทนการแทง จำหน่ายและการซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
 • วางแผนดำเนินการออกแบบ กำกับและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะ สะพานจ้างเหมาที่มี ความยาวช่วงไม่เกิน 20 เมตร
 • งานดำเนินการถมดินคอสะพานท่ออุโมงค์ คสล.
 • ดำเนินการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance  Management  System)
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงานสนาม (On the Job Training) แก่ วิศวกรและผู้ปฏิบัติงาน

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.