ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักแผนงาน
ลงวันที่ 04/11/2564

นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล

Mr.PIYAPONG  JIWATTANAKULPAISARN

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
 • ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง
 • ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงาน และให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานวางแผน

 • ศึกษาและวางแผนพัฒนาทางหลวงใน ความรับผิดชอบของกรม ทั้งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว
 • วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
 • วางโครงข่ายทางหลวง และกำหนดมาตรฐาน ทางหลวงระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงาน และดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามแผนการให้และขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศ
 • ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรมของ โครงการก่อสร้างและบูรณะ ทางหลวงและสะพาน
 • จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการศึกษาความเหมาะสมก่อนการลงทุนของ โครงการทางหลวงที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา
 • ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทางหลวง
 • ศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ความต้องการระบบโครงข่ายทางหลวงในความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์จัดทำระบบทางหลวง ประเภท ทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง ระยะควบคุม ทางหลวง ลงทะเบียน ทางหลวงและเผยแพร่ข้อมูล
 • จัดทำ ปรับปรุง และเผยแพร่แผนที่ทางหลวง

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูล สิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของโครงการทางหลวง
 • จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุมและกำกับ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวงที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา
 • ศึกษา กำหนดแนวทางและมาตรฐานกำหนดงานด้านสิ่งแวดล้อมของงานทางพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการ บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของงานทางและ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพัฒนาทางหลวง
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ ลดปริมาณการใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำเข้า กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ รวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้และการจัดการของเสียซึ่งเกิดจากงานทางอย่างเป็นระบบ
 • ดำเนินการให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย

 • กำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อให้ การบริหารงานทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาล
 • วิเคราะห์การดำเนินงานของกรม ทั้งด้านงานทางและงานบริหารจัดการ
 • ศึกษาและติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ด้านทางหลวง
 • ศึกษาวิเคราะห์การลงทุนด้าน ทางหลวงทั้งเงินงบประมาณเงินกู้ และแหล่งเงินอื่นๆ เพื่อกำหนดแผนการลงทุน
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวง

กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

 • วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง บูรณะทางและสะพาน ทั่วประเทศ
 • วิเคราะห์รายประมาณการของบประมาณประจำปีของกรม
 • ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนดำเนินงานโครงการย่อย
 • ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ
 • ติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง และบูรณะในระหว่างการก่อสร้าง
 • วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับรายจ่ายของแต่ละโครงการ และพิจารณา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการก่อสร้าง บูรณะทางและสะพาน
 • ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารโครงการก่อสร้าง บูรณะทางหลวง

กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม

 • ประเมินผลโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง
 • ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง รวมทั้งแผนงานและโครงการทางหลวงอื่น ๆ
 • จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุม และกำกับการประเมินผลโครงการทางหลวงที่ แล้วเสร็จ ซึ่งประเมินโดยบริษัทที่ปรึกษา
 • ศึกษาพัฒนาและจัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการทางหลวง
 • จัดทำรายงานแล้วเสร็จโครงการสำหรับ แต่ละสัญญาเงินกู้
 • รวบรวมและจัดทำระบบข้อมูลเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการทางหลวง

กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และจัดทำรายงานการศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลโครงการต่างๆ ของกรม
 • จัดทำแผนการประเมินผลเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
 • รวบรวมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
 • จัดทำข้อกำหนด คัดเลือก ควบคุมและกำกับ การประเมินผลโครงการทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานภายนอกหรือบริษัท ที่ปรึกษา
 • ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ (VFM)
 • ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายขององค์กร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.