ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักกฎหมาย
ลงวันที่ 12/03/2564

นายธีรพล  สมุทระประภูต

Mr.THEERAPON  SAMUTRAPRAPOOT

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

e-mail : 


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิด  ทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง   และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อยกร่าง และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี และงานพัสดุของหน่วยงาน
 • รวบรวม ติดตาม รายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มคดี

 • พิจารณาและดำเนินคดี และแก้ต่างคดีทางแพ่งที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ในศาลยุติธรรม และศาลปกครอง
 • พิจารณาและดำเนินการในทางคดีอาญาที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่น ในชั้นพนักงานสอบสวน และในชั้นแก้ต่างคดีกับพนักงานอัยการ
 • พิจารณา วินิจฉัย ตีความ และให้คำปรึกษาในปัญหาข้อกฎหมาย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม
 • พิจารณาและดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พิจารณา ตรวจสอบ และดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม

กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน

 • ยกร่าง พ.ร.บ. พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายทางหลวง
 • พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 • พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือใน ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมายทางหลวง
 • พิจารณาดำเนินคดีและแก้ต่างคดีเกี่ยวกับการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป

 • พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญาของกรม และกฎหมายทางหลวง กฎหมายทางหลวงสัมปทาน กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน
 • ดำเนินการในทางคดีในศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่มีมูลคดีเกี่ยวกับกฎหมาย ทางหลวง และกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้ง นิติกรรมสัญญาของกรม
 • พิจารณา และดำเนินการใช้มาตรการ ทางปกครองต่อบุคคลที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งทางปกครอง
 • พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติราชการ แก่หน่วยงาน ในกรมตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร    ของทางราชการและกฎหมายอื่น

กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี

 • พิจารณาและดำเนินการในชั้นบังคับคดี ในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
 • ดำเนินการสืบหลักทรัพย์ในคดีที่กรมเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และเป็นผู้แทนกรมในการนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม คำพิพากษา และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รวมทั้งรายงานกระทรวงการคลัง
 • พิจารณาและดำเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเป็นผู้แทนกรม ในการประสานงานกับเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเข้าร่วม ประชุมเจ้าหนี้ในการบังคับคดี
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา วินิจฉัยหรือตีความปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี และกฎหมายล้มละลาย
 • ดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองตาม วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กลุ่มพัฒนากฎหมาย

 • ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทำร่างกฎหมายทางหลวง กฎหมายทางหลวงสัมปทาน กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
 • จัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงของกรม ในด้านกฎหมายและกำกับ ติดตาม ตรวจสอบซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ
 • จัดทำและพัฒนาระบบ กำกับ ควบคุม ดูแล การบังคับใช้กฎหมายทางหลวง
 • จัดทำและพัฒนาระบบการดำเนินการด้านกฎหมายของกรมอย่างต่อเนื่อง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.