ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ลงวันที่ 20/04/2563

นายประจักษ์  ปัญญาเลย

Mr.PRAJAK   PANYALOEI

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนิน การงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ทางวิชาการ และ    เป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และ บัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสถิติ
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

 • วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นและราคากลาง ของงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • กำกับ ควบคุมและดำเนินการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง ซึ่งดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง

 • วางแผนดำเนินการงานก่อสร้างและบูรณะทางให้สอดคล้องแผนงาน โครงการของกรม
 • ร่วมกำหนดมาตรฐานวิธีการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิค วิธีการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • พิจารณาเสนอการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดมาตรฐาน มาตรการ วางระบบงาน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามประเมินผล พัฒนางาน และประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรฐาน มาตรการ วางระบบ ควบคุม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยคำนึงถึงมิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบแผนงาน ติดตามประเมินผลของงานก่อสร้าง และบูรณะทางของศูนย์สร้างทาง
 • กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์สร้างทาง
 • กำกับการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับกองฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการอำนวยความสะดวก ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สร้างทาง

 • รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะทางโดยวิธีการดำเนินการเองตามแผนโครงการของกรม รวมทั้งงานที่มีปัญหาจากการจ้างเหมา งานเร่งด่วน งานฉุกเฉิน งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ
 • ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลการของกรมและหน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา
 • ประสานงาน ให้บริการเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยววข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.