ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ลงวันที่ 08/11/2564

นายสว่าง  บูรณธนานุกิจ

Mr.SAWANG  BURANATHANANUKIT

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 •  กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิควิธีการก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสถิติ
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและ ให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่

 • วางแผนดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง งานก่อสร้างและบูรณะทาง
 • จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นและราคากลางของงานก่อสร้างและ บูรณะทาง
 • กำกับ ควบคุมและดำเนินการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและ บูรณะทาง
 • ควบคุมโครงการก่อสร้างและบูรณะทาง ซึ่งดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง และบูรณะทาง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการก่อสร้างและบูรณะทางที่มีภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี

 

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.