ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ลงวันที่ 02/11/2564

นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์

Mr.APICHART  JUNTARASUP

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

e-mail : 


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดและจัดทำมาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้ และการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
 • บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม
 • ดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
 • วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ และงานการเงินและบัญชี
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนงานและมาตรฐาน

 • กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านเครื่องจักรกล และการประหยัดพลังงานของกรม
 • วางแผนหลักการจัดหา, การใช้งาน, การซ่อม, การบำรุงรักษา, การปรับปรุงพัฒนา และ การทดแทนและจำหน่ายเครื่องจักรกล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานหลักของสำนักฯ
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลในกระบวนการบริหารจัดการเครื่องจักรกล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
 • กำหนดแผนและมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล

 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ออกแบบ เพื่อสร้าง ผลิต หรือปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกล และชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • สร้าง ผลิต ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 • พิจารณาตรวจสอบ ทดสอบ และติดตามประเมินผล เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่สร้าง ผลิต ปรับปรุงพัฒนา
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกล

 • วางแผนการให้บริการเช่าใช้ แผนการซ่อมบำรุงรักษา แผนการจำหน่าย และแผนการจัดหาเครื่องจักรกลประจำปี
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการจัดการเครื่องจักรกล ทั้งในด้านการจัดหา การเช่า การใช้งาน การโอนย้าย การซ่อมบำรุงรักษา การจำหน่าย และทดแทนเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามนโยบายและแผน หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/และวิธีที่กำหนด
 • อำนวยการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับ ดูแล ทะเบียนและประวัติเครื่องจักรยานพาหนะ ครุภัณฑ์โรงงาน
 • จัดการงานด้านทะเบียนรถยนต์ และด้านการประกันภัย เครื่องจักรยานพาหนะของกรม ตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง

 • จัดทำแผนการให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกล ในความรับผิดชอบ
 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา การจัดหา ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การจำหน่ายและการทดแทนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
 • ให้บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ แก่หน่วยงานภายในกรมทางหลวงส่วนกลาง และผู้เช่าภายนอกกรมทางหลวง
 • สนับสนุนเครื่องจักรกลส่วนกลางให้ ศูนย์เครื่องจักรกลภูมิภาค
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • ตรวจสอบ ควบคุม การใช้ การซ่อมบำรุงรักษา และการจำหน่าย เครื่องจักรกลส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด
 • ติดตาม ประเมินผล การบริการเช่าใช้ การซ่อมบำรุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และการ จำหน่ายเครื่องจักรกลส่วนกลาง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน

 • จัดทำแผนประมาณการ รายรับ – รายจ่าย การตรวจสอบและเบิกจ่าย รวมทั้งจัดสรรและโอนเงินขายบิลของเงินทุนหมุนเวียน
 • จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ตามระเบียบของเงินทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง
 • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ คำนวณรายได้ การเงิน และ การบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล

 • จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนัก รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินงานทางสถิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ ด้านเครื่องจักรกล
 • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศด้านเครื่องจักรกลและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ โครงข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และระบบไฟฟ้าของกรม ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน
 • ศึกษาค้นคว้า พิจารณา กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้ง การควบคุมตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ งานด้านสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า ของกรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
 • กำหนดรหัสหมายเลข ควบคุม กำกับ ดูแลทะเบียน และประวัติเครื่องมือสื่อสารของกรม
 • ติดตามประเมินผลการใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดูแลจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรม ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การบำรุงรักษา เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป

 • ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป
 • วางแผนจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารพัสดุ

 •  บริหารพัสดุ เครื่องจักรกลสำหรับ การซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะและ เครื่องมือสื่อสาร โดยการวางแผนจัดหา ให้สอดคล้องกับแผนการซ่อม การจัดหา พัสดุ การควบคุมพัสดุ ได้แก่ การเก็บ รักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.