ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลงวันที่ 17/12/2563

 

นายวีร์ตรา  จันทนวรางกูร

Mr.VEETRA  CHANTANAVARANGKOON

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

e-mail : [email protected]


อำนาจหน้าที่

รับผิดชอบพื้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา) รวมทางแยกเข้าบางบ่อ ทางแยกเลี่ยงเมืองชลที่ต่างระดับบางพระ และทางแยกเข้าแหลมฉบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (บางปะอิน บางพลี) วงแหวนตะวันออก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยคำนึงถึงตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการที่ผู้ใช้ทางคาดหวัง
 • บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง  
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและสัญญา งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานทั่วไป 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • จัดทำรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทุกเหตุการณ์ ทุกกรณี ทั้งที่มีและไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย

ฝ่ายวิศวกรรม 

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ งานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • จัดทำแผนดำเนินงาน งานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ 
 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนและเพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น 
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย 
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร 
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจ   ของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 ฝ่ายบริหารการจราจร 

 • รับผิดชอบและพัฒนาระบบอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • กำกับ ดูแล รักษาระบบความปลอดภัย ระบบจราจรเฉพาะกิจและการกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของชุดกู้ภัยของหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • วางแผนและดำเนินการควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานกู้ภัย 
 • ควบคุม ดูแลศูนย์วิทยุสื่อสารกู้ภัยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ประสานการทำงานและปฏิบัติการกู้ภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจราจรและอำนวยความปลอดภัยในภาคสนาม 
 • ดำเนินการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในภารกิจพิเศษ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

 • วางแผน กำกับและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยต่อการจราจร 
 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา และงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระวังชี้แนวเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ดินสงวน นอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใด ๆในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
 • บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 • เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.