ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลงวันที่ 12/11/2564

นายธนศักดิ์  วงศ์ธนากิจเจริญ

Mr.THANASAK  WONGTANAKITCHAROEN

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา พัฒนา และบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทั้งในส่วนของทางหลวงพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน
 • ดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการบำรุงและรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและควบคุมระบบจราจร การอำนวยความปลอดภัย การจัดให้มีการบริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบริหารจัดการทรัพย์สินในเขตทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ ดำเนินงาน กำกับดูแลและติดตาม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุน
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง และสะพานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • กำกับ ดูแลงานสารบรรณ งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามการชดใช้การกระทำผิด และสอบสวนพนักงานกระทำผิดเบื้องต้น
 • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ งานที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • จัดระบบบริหารการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากร
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • บริหารการเงินและบัญชี โดยกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลทางด้านการเงิน  การบัญชี งานเบิกจ่าย และงานจัดทำบัญชีตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 • ตรวจสอบงานบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายประจำปี และภาระผูกพันตามสัญญาตามระเบียบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการบันทึกบัญชีนอกระบบ GFMIS
 • ตรวจสอบและรายงานด้านบัญชีทรัพย์สินของกอง
 • ตรวจสอบ รวบรวมและจัดส่งรายงานแผน - ผลรายรับและรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง
 • จัดทำรายงานทางการเงินของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 • เสนอรายงานการเงินต่ออคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
 • จัดส่งรายงานทางการเงินของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 • จัดส่งรายงานทางการเงินของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางให้กองการเงินและบัญชี เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรมทางหลวง

ฝ่ายตรวจสอบรายได้

 • ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการตรวจสอบรายได้ ทั้งในระบบเปิด ระบบปิด ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ และระบบอื่น ๆ
 • วางแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบรายได้จากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • สอบทานข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่รับตรวจ
 • จัดทำรายงานเสนอปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไป

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 • ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ และจัดวางระบบการควบคุมภายในตามประเด็นความเสี่ยงภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
 • วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและประเมินผลการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวซ้องกับระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน

 • จัดทำ ทบทวน แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางกรมทางหลวง โดยกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายต้นสังกัดและนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินงาน เงินทุน ค่าธรรมเนียมผ่านทางประจำปีงบประมาณ(แผนประมาณการรายจ่าย) ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บริหาร ให้คำปรึกษาและติดตาม งบประมาณตามแผนการดำเนินงานเงินทุน ค่าธรรมเนียมผ่านทางประจำปีงบประมาณ (แผนประมาณการรายจ่าย)
 • ศึกษา วิเคราะห์ และขับเคลื่อนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพร้อมวิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
 • รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบงานสถิติ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานและการแก้ไขบัญหา ตามภารกิจของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ประเมินผลการดำเนินโครงการ และ งานบำรุงทางตามแผนการดำเนินงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลแนวทางแก้ไขปัญหา
 • จัดทำ รวบรวม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี หร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และกรมบัญชีกลาง

ฝ่ายบริหารการร่วมลงทุน

 • กำกับ ดูแล และบริหารสัญญาโครงการที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือบันทึกข้อตกลงที่มีหลักการเดียวกันสำหรับการพัฒนา และบริหารจัดการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงสิ่งอำนวยสะดวกที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพันธสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวซ้องกรณีแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญา บันทึกข้อตกลงและประชาชนผู้ใช้บริการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดทำแผนพัฒนา ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยเจ้าหน้าที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • จัดทำรายงานและบัญชีควบคุมสำหรับตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์และบัตรผ่านทางของระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยเจ้าหน้าที่
 • บริหารจัดการ การจราจรในบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงดำเนินการกับผู้ใช้รถที่ฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลสถิติของรายได้ค่าธรรมเนียมจากระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปริมาณการจราจรที่ผ่านด่าน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน

 • วางแผนดำเนินการ กำกับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและโครงการติดตั้งงาน ระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสารและอื่น ๆ รวมถึงการจ้างควบคุมงาน
 • ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการก่อสร้าง วิธีการติดตั้ง และวิธีการควบคุมงานระบบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รูปแบบการก่อสร้าง และการติดตั้งงานระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานในกรมทางหลวงและหน่วยงานภายนอกในส่วนของการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และการให้บริการของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางชำระเงินของผู้ให้บริการ และระบบเชื่อมต่อข้อมูลหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
 • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการให้บริการระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งส่วนการให้บริการผู้ใช้ทางและระบบงานหลังบ้าน
 • จัดทำ บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาระบบการลงทะเบียนใช้บริการระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผน พัฒนา ดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำแผนพัฒนา ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • รวบรวมข้อมูล และประมวลผลสถิติของรายได้ค่าธรรมเนียมจากระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
 • ติดตาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับจากผู้ใช้บริการที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่เสียค่าธรรมเนียมของระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตรอัตโนมัติ และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ และสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บคำธรรมเนียมผ่านทาง ด้วยบัตรอัตโนมัติและด้วยวิธีการทางอิล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวงและหน่วยงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

ฝ่ายบริหารจัดการจราจร

 • ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของระบบบริหารจัดการ และควบคุมการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและของศูนย์บัญชาการกลางที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการ และควบคุมการจราจร รวมทั้งการเสนอแผนพัฒนาและบำรุงรักษาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • อำนวยการจราจรและความปลอดภัย โดยควบคุม กำกับดูแล และบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาจราจร และเหตุการณ์ผิดปกติบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงมีประสิทธิภาพ และกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด
 • รวบรวมข้อมูลและประเมินผลด้านสถิติเกี่ยวกับปัญหาจราจรบนสายทาง เหตุการณ์ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและอื่น ๆ พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลสำหรับการแก้ไขปัญหา
 • พัฒนา และควบคุมดูแลระบบบริการสารสนเทศ แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชัน

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน

 • วางแผน และพัฒนาแผนดำเนินงาน แผนบำรุงรักษาของทรัพย์สิน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสารทุกประเภท เว้นแต่ทรัพย์สินงานทางที่รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีการบริหารการบำรุงรักษาทรัพย์สิน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสื่อสาร
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร ของอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และอาคารศูนย์บัญชาการกลาง(CCB)
 • วางแผน ตรวจสอบ งานซ่อมและบำรุงรักษา ติดตาม และประเมินสภาพเครื่องจักรยานพาหนะ และอื่น ๆ
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมแซมฉุกเฉิน และงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ IP Phone ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลแบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักและย่อย
 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล งานช่อมแซมฉุกเฉินและงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบบนสายทาง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการสื่อสาร เพื่อขยายเขตการให้บริการรองรับกับการทำงานของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทาง และสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่ผู้ใช้ทางคาดหวัง
 • บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานอื่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.