ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
ลงวันที่ 03/12/2564

นายภูวนัย ไพบูลย์สิน

Mr.PUVANAI  PAIBOONSIN

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดและพัฒนามาตรฐานข้อกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของวิศวกรรมงานทาง รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ศึกษาและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้รับจ้าง รวมทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมศักยภาพผู้รับจ้าง
 • ประเมินคุณภาพผลงานทางวิศวกรรม งานทาง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและ ให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด

 • กำกับ ดูแล บริหารจัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานวิธีการก่อสร้างและ การควบคุมงาน มาตรฐานและข้อกำหนด ในการปฏิบัติงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษา
 • กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทาง และวิธีการทดสอบวัสดุงานทาง
 • กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานงานสำรวจภูมิประเทศ งานออกแบบทาง โครงสร้างและการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ กำหนด ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ และระบบควบคุมการจราจรอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัย
 • ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ทันสมัยโดยศึกษาข้อมูลทั้งจากใน และต่างประเทศ
 • กำกับดูแลฐานข้อมูลวัสดุงานทางและข้อมูลมาตรฐานราคางานทาง
 • กำหนด ปรับปรุงและพัฒนาการคิดมาตรฐานราคาของวัสดุอุปกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งานทาง

กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง

 • กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้าง
 • กำหนดมาตรฐานผู้รับจ้าง
 • ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับจ้าง
 • ดำเนินการจดทะเบียนผู้รับจ้าง การลงโทษ การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ การสั่งให้เป็น ผู้ทิ้งงาน และการพิจารณา ขยายอายุสัญญา
 • พัฒนาระบบการจ้างงานก่อสร้างทาง สะพาน งานบำรุงรักษาทางและ งานอำนวยความปลอดภัย
 • กำกับ ดูแลการดำเนินการทั้งในด้าน การจดทะเบียน ผู้รับจ้างและการปฏิบัติตามมาตรฐานผู้รับจ้าง

กลุ่มประเมินผล

 • กำกับดูแลและประเมินผลงานก่อสร้างทาง งานบูรณะและบำรุงรักษาทาง
 • กำหนดและพัฒนา หลักเกณฑ์และคู่มือประเมินผล
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแผนติดตามและประเมินผลหน่วยงานต่าง ๆ
 • ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง
 • วางแผนและดำเนินการจัดระบบข้อมูลรายงานประเมินผล
 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน
 • เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงให้เกิด ผลสัมฤทธิ์

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.