ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่ 13/04/2561

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

Mr.DENCHAI AIMSUWAN

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ

 • จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • กำหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ
 • จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • จัดทำงบประมาณและโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
 • ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการ

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

 • วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ประยุกต์
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำคู่มือประกอบโปรแกรมระบบงานประยุกต์ รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานฉบับร่าง
 • ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาระบบงาน
 • ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล

 • ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Conceptual Schema and Internal Schema) เพื่อรองรับการเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouses) ของกรม
 • สนับสนุน ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบโครงสร้างสำหรับผู้ใช้งาน
 • จัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ (Data Base) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ และจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouses) ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
 • กำหนด กำกับ และบังคับใช้ซึ่งมาตรฐาน ของข้อมูล
 • กำหนดและควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
 • กำหนดแผนการจัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล (Back and Recovery)
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานหรือระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเสนอผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มบริการสารสนเทศ

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ประสานงานเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ
 • พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website กระดานถาม-ตอบ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ใช้
 • ทดสอบระบบงาน และจัดทำคู่มือการใช้สำหรับผู้ปฏิบัติ
 • จัดทำ ปรับปรุง บริหารจัดการฐานความรู้ ประยุกต์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย เพื่อการเผยแพร่และบริการ
 • สำรวจ รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลระบบสารสนเทศ
 • สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับกลุ่ม ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC)

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ด้านเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

 • บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
 • บริหารจัดการระบบการเข้าใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรม
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมให้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับ การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับเครือข่ายของกรม

ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

 • การควบคุม ดูแล การทำงาน การเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Server Computer)
 • กำหนดแผนการสำรองการเก็บรักษา การนำกลับมาใช้ซึ่งโปรแกรมระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (System Software)
 • สำรวจความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกันให้เป็นเครื่องมือใช้งานที่มีประสิทธิภาพ (ใช้งานร่วมกันได้หลากหลาย) และวางแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • พิจารณาข้อกำหนดความต้องการ (Term of reference or specification) ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมดูแล การเข้าถึงห้องควบคุมระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศในห้องควบคุม

ด้านบริการและบำรุงรักษา

 • ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรม (System Software) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่ผู้ใช้งาน
 • ให้บริการบำรุงรักษาเบื้องต้นตามคาบเวลา (Periodic Preventive Maintenance) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ - ให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสื่อสาร เช่น Video Conference และอื่น ๆ

กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • วางแผน จัดสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • กำหนดข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ
 • เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก การคุกคามเพื่อโจมตีหรือทำความ เสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ควบคุมและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ศึกษา ติดตามวิวัฒนาการ การบุกรุกและคุกคามนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
 • เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และประสานความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.