ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ลงวันที่ 13/04/2561

นายโกสินทร์ เจติยานนท์

MR.KOSINTRA JETIYANONTA

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

e-mail :


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา พัฒนา และจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวัสดุ และการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง
 • ออกแบบและแนะนำโครงสร้างชั้นทาง และเสนอปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ใช้กับงานทาง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและ ให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง

 • สำรวจรากฐาน เจาะสำรวจ เก็บตัวอย่าง ทดสอบ ความแข็งแรงของชั้นรากฐาน และตรวจสอบจำแนกชนิด คุณสมบัติ ลักษณะวัสดุ ของชั้นรากฐาน
 • สำรวจวัสดุสร้างทาง สำรวจขุดเจาะ เก็บตัวอย่างและตรวจสอบจำแนกชนิด คุณสมบัติ ลักษณะวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่วัสดุดินเดิม วัสดุดิน คันทาง วัสดุชั้นทางไปจนถึงแหล่งวัสดุ
 • ตรวจสอบและประเมินสภาพทาง โดยสำรวจ ทดสอบ และประเมินสภาพทางในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทาง ความเสียหายของผิวทาง และความเรียบของถนน
 • บันทึก รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จัดการข้อมูลให้เข้าระบบข้อมูลกลาง
 • ศึกษา และพัฒนางานด้านเทคนิคให้ทันสมัย

กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง

 • ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลด้านคุณภาพวัสดุ เช่น ข้อกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างชั้นทางเครื่องมือทดลองและอุปกรณ์ด้านวิชาการต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในสนาม รวมถึงการออกแบบส่วนผสม และแนะนำ ด้านการใช้วัสดุอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักวิชาการ
 • ตรวจสอบและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ด้านวิชาการที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง

 • ออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไขการพังทลาย การทรุดตัวและการเลื่อนไหลของคันทาง
 • ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
 • ออกแบบแนะนำโครงสร้างลักษณะพิเศษ
 • ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและนำมาใช้ประโยชน์

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์

 • ออกแบบวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ตรวจสอบแบบวัสดุส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์
 • ตรวจสอบคุณภาพส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางชนิดต่าง ๆ ประจำโครงการ
 • ให้คำแนะนำในการก่อสร้างและการบำรุง รักษาผิวทางแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
 • เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์
 • ศึกษา พัฒนาและกำหนดมาตรฐานงานผิวทางแอสฟัลต์

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม

 • ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของดินที่ใช้ ในงานออกแบบงานทาง
 • ทดสอบคุณภาพหิน กรวด ทรายที่ใช้ในงานทาง
 • ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ทดสอบ แท่งคอนกรีตและคานคอนกรีต
 • ทดสอบคุณสมบัติทางกล เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ
 • ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานทาง เช่น ป้ายจราจรสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ราวเหล็ก ลูกฟูกกันรถ แผ่นกระเบื้องปูทางเท้า ฯลฯ

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์

 • วิเคราะห์วัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ในงานทาง เช่น ราวกันอันตราย แผ่นยางรองคอสะพานปูนน้ำ ดิน ฯลฯ
 • วิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร ได้แก่ วัสดุใช้ทำเครื่องหมายจราจร  วัสดุใช้ทำป้ายจราจรโลหะและวัสดุ  งานทางอื่น ๆ
 • วิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ได้แก่ วัสดุแอสฟัลต์ทุกชนิด น้ำมันหล่อลื่น วัสดุยารอยต่อคอนกรีตและวัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต
 • ควบคุมคุณภาพแอสฟัลต์ที่โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตคลังน้ำมัน
 • กำหนดมาตรฐานงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตรวจสอบและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์

ส่วนธรณีวิศวกรรม

 • สำรวจตรวจสอบลักษณะชั้นดินและหินในระดับลึก (Subsurface Investigation) บริเวณที่จะก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาและบริเวณฐานรากสะพานโดยการสำรวจทางธรณีวิศวกรรมและธรณีฟิสิกส์
 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสียหายทางธรณีวิศวกรรมและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด (Slide) ต่องานทาง
 • สำรวจและตรวจสอบหาแหล่งวัสดุ ทางธรณีวิทยา
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของหินด้านธรณีวิทยา
 • รวมรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิศวกรรมงานทางเพื่อการศึกษาอบรม ค้นคว้าและอ้างอิง
 • ศึกษาวิธีการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานทาง

ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด

 • กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทาง
 • กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดวิธีการทดสอบวัสดุงานทาง
 • กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงทาง
 • ปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ให้ทันสมัยโดยศึกษาข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศ
 • รวบรวมข้อมูลสถิติและมาตรฐาน งานทางต่างๆ
 • ศึกษาและพัฒนาทางเทคนิคให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.