ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักบริหารบำรุงทาง
ลงวันที่ 02/12/2563

นายพงศกร  จุลละโพธิ
Mr.Pongsakorn Chullabodhi
ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการงานบำรุงรักษาทาง
 • ศึกษาและพัฒนาการบริหารและบำรุงรักษาทาง รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงทาง
 • กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทาง
 • จัดทำแผนงาน มาตรการ และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานบำรุงทาง

 • กำหนดแผนกลยุทธ์จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ สภาพทางในงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางและข้อเสนอแนะจาก สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวด ทางหลวง เพื่อนำมาจัดทำแผนระยะยาว ระยะกลาง และแผนประจำปี ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมและกระทรวง
 • จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณประจำปีของงานบำรุงทาง และงานบริหาร เครื่องจักรบำรุงทาง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงานบำรุงทางและ งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง เพื่อประกอบ การชี้แจงต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ กรรมาธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎร
 • ปรับแผนงานบำรุงทางและงานบริหาร เครื่องจักรบำรุงทางตามงบประมาณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักร บำรุงทางแก่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารการดำเนินงาน

 • ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทาง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ
 • เร่งรัด ติดตาม และกำกับการดำเนินงาน บำรุงทางของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง
 • ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้าน วิศวกรรมบำรุงทางแก่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง

ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร

 • ศึกษาและติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณงานและระยะทางควบคุมของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง
 • ประมวลข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และงานอุบัติภัย เพื่อนำมา ใช้ในการบริหารและคาดการณ์ให้รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง

ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ วางแผนการบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ของกรม กระทรวง และคณะรัฐมนตรี
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางใน การควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศ

ส่วนบริหารทรัพย์สิน

 • สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและ อาคาร สิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ
 • ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารบ้านพักของสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 • ดำเนินการเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบ กรมธนารักษ์
 • พิจารณาแก้ปัญหาระวังชี้แนวเขต และแก้ไขบัญชี เขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง
 • ดำเนินการเรื่องขอใช้ ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดิน กรมทางหลวง และการขอใช้ที่ดินส่วนราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในงานทาง
 • ควบคุมดูแลที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลการตีราคาสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณเกณฑ์บัญชีคงค้าง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในลักษณะการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ดูแล และให้ คำแนะนำหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน และการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย

 • รายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณ ในการซ่อมทางให้การจราจร ผ่านได้ และซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม
 • ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล วันหยุด และวันนักขัตฤกษ์
 • เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางแก่ประชาชนผู้ใช้ ทางหลวงทั่วประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางการรายงานอุบัติภัย บนทางหลวงต่อผู้บริหารกรมทางหลวงเพื่อพิจารณา สั่งการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

 • ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทาง ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทาง เข้าสู่มาตรฐานสากล
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานบำรุงทาง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพ ความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบำรุงทาง เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทาง แก่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.