ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองฝึกอบรม
ลงวันที่ 12/03/2564

นายพงษ์พันธ์  จั่นเงิน

Mr.PONGPHAN  JUNNGERN

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

e-mail : [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของกอง
 • ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ

งานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • กำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 4 ปี และแผนรายประจำปี
 • กำหนดแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
 • จัดทำแผนและบริหารจัดสรรทุนการศึกษา / อบรมข้าราชการ กรมทางหลวง
 • ควบคุมงบประมาณการดำเนินการในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนและ โครงการนอกแผน
 • ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับงานแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาระบบและมาตรฐาน

 • ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานงานฝึกอบรม
 • บริหารระบบงานต่าง ๆ ภายในกองฝึกอบรม
 • บริหารระบบข้อมูลสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ติดตามข้อมูลการพัฒนาองค์กรและรายงานผลตามตัวชี้วัด
 • ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการวางระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

 • ออกแบบพัฒนาหลักสูตร (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง
 • ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ
 • ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภายในของกองฝึกอบรม
 • ติดตามผล /วิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
 • การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผล และการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การเป็นวิทยากรที่ปรึกษา การรวบรวมสรุปผลงานวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในกรม

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน
 • พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ ด้านการบริหาร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานตาม แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • พัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและสายงานสนับสนุนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี
 • ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีของรัฐ
 • ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุและยานพาหนะของศูนย์
 • ให้บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดเลี้ยง ตลอดจนห้องพักทั้งที่เป็นโครงการของกรม และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และบริเวณภายในศูนย์

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

 • แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและจัดทำความต้องการขอรับทุนการศึกษา
 • แนะแนวการศึกษาและขออนุมัติลาศึกษาต่อ ในและต่างประเทศ
 • ติดตามรายงานผลการการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในและต่างประเทศ
 • เสนอแนวทางการบริหารจัดการความรู้ของกรมและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ (KM)
 • กำหนดแนวทางให้คำปรึกษาการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของทุกหน่วยงานภายในกรม
 • ดำเนินการโครงการประชุม สัมมนาการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้
 • ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผล การดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น E-Learning CD-Rom
 • ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านระบบ E- Learning การใช้ชุดการเรียน
 • ติดตามประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่นำมาใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรม
 • ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม ได้แก่ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้ายนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อต่างๆ รวมทั้งออกแบบจัดทำผังที่นั่ง การอบรม / สถานที่
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

 • ศึกษาความต้องการ แสวงหาความร่วมมือ และกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากร บุคล ด้านงานทางในทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้และวิชาชีพด้านงานทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานให้ความช่วยเหลือการจัดอบรม/ประชุม/เผยแพร่งานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริหารดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านงานทางเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
 • เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อให้บริการที่ดี และสร้างความร่วมมือในสังคม เพื่อประสิทธิภาพ งานทาง
 • ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 • ติดตามผลการดำเนินการโครงการ

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.