ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองการเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 29/04/2564

นางสาวชนานันท์  จุละจาริตต์

Miss Chananun  Chulacharitta

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

e-mail :  [email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม เว้นแต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย รักษาระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการบุคลากรของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง
 • บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์และงานร้องเรียนร้องทุกข์ของกอง
 • ควบคุมดูแลการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของกอง
 • ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะของกอง
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

 • ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม รวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผน
 • ทบทวนและจัดทำคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 • กำหนดสมรรถนะของข้ารายการกรมทางหลวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรของกอง
 • จัดทำและสรุปรายงานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือข้อมูลอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ

 • จัดทำ บันทึก ปรับปรุงแก้ไข เก็บรักษา และควบคุมทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งที่เป็นเอกสารและฐานข้อมูลสารสนเทศ
 • จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าพนักงานทางหลวง รวมทั้งบัตรสวัสดิการในการรักษาพยาบาล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ การลา (ยกเว้นการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทางเพลิงศพ การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จบำนาญพิเศษ การขอรับเงินค่าทำขวัญ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ และเงินมรดก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมทั้งการให้ข้าราชการโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและการรับรองการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมาย
 • ควบคุมดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนงทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวางแผนกำลังคน

 • วางแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประมวลผลการใช้ตำแหน่งและอัตรากำลัง
 • บริหารจัดการและควบคุมกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • จัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • กำหนดรายละเอียดความต้องการของตำแหน่งและคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการ
 • กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าและแผนการสืบทอดตำแหน่งของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนของภาครัฐ รวมทั้งวิเคราะห์อัตรากำลังภายใต้ข้อจำกัดตามมาตรการของรัฐ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์แนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านบริหารกำลังคน
 • ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัดกรม
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิอชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • ดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการ รวมทั้งการรับโอนและการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
 • ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ รวมทั้งจัดทำคำสั่งจ้างและคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 • ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ดำเนินการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง และการให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการหรือไปช่วยราชการ และจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตามวุฒิการศึกษา และจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อนระดับ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัย

 • ดำเนินการทางวินัย ตลอดจนการสั่งลงโทษ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การพักราชการ และการให้ออกจากราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีและงานนิติกรรมและสัญญาของกอง
 • จัดทำข้อมูล สำนวน คำชี้แจง คำให้การแก้คำฟ้อง รวมทั้งเสนอความคิดเห็นทางกฎหมายในกรณีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบในงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีกระทำผิดวินัยหรือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากร หรือกรณีฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมให้บุคลากรกรมทางหลวงรักษาวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา อ.ก.พ. กรมทางหลวง การประชุม อ.ก.พ. กรม และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิติของบุคลากรกรม รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
 • ดำเนินการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้อยู่แล้วอยา่งเหมาะสม
 • ดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรม
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 • ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและที่มีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประเมินผลทรัพยากรบุคคล

 • ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
 • ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 • ประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
 • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทน และจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนทำข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.