ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 12/04/2561

นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ

Mrs.PENTHIP JURATHAMPRADUB

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

e-mail :[email protected]


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการ เงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญาของกอง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง

 • จัดวางรูปแบบบัญชีส่วนกลางและภูมิภาค
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไขระบบบัญชีทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของรายงานตามระบบคอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีของกรม

ฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญที่เบิกเงินทางส่วนกลางจากเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินสวัสดิการ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินกู้จากต่างประเทศ
 • อนุมัติการเบิก-จ่าย กรณีใบสำคัญวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินบำเหน็จ และเงินบำนาญของข้าราชการส่วนกลาง
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (ประจำ, ชั่วคราว) ในวันทำการนอกเวลาทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์ เงินประกันสังคม
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยพิเศษ ค่าทำศพ และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่ายตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล

ฝ่ายการเงิน

 • ควบคุมการเบิกเงินภายในวงเงินประจำงวด เงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี และเงินขยายเบิกเหลี่ยมปี
 • จัดทำและวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย เงินกัน เงินขยาย เงินงบกลาง เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณสมทบเงินกู้ เงินนอกงบประมาณถอนคืนค่าปรับ
 • ยื่นการขออนุมัติการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปีต่อกรมบัญชีกลาง
 • ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก, รับ - จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง
 • เก็บรักษาเงินตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่ถือเสมือนตัวเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน
 • รับ - จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินสวัสดิการฯ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ควบคุมและตรวจสอบรับหลักประกันของการปลดภาระผูกพัน
 • ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานและการมอบอำนาจ รับเงินต่าง ๆ

ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ

 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และ จัดทำบัญชีเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ตรวจสอบวิเคราะห์แยกประเภท และจัดเก็บใบสำคัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ควบคุมการบันทึกบัญชีเงินสดด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดส่งรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานะ การเงินของกรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการบัญชีของหน่วยงานในภูมิภาค พร้อมจัดทำสรุปผลสถิติทางการเงิน
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อชี้แจง ข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในรายงานการตรวจสอบบัญชีของกรม
 • ติดต่อ ประสานงาน และชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยตรวจสอบภายในของกรม

ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ

 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชีทะเบียนรายละเอียดงบการเงิน รายงานเงิน นอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำบัญชี และทะเบียนรายละเอียดเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำบัญชี และทะเบียนรายละเอียดเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินสวัสดิการกรม เงินทุนวารสาร เงินทุนวิจัยและพัฒนางานทาง และเงินพิเศษต่าง ๆ ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดส่งรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือ ขออนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ และรายได้ ขออนุมัติยุติเรื่องเงินชดใช้ของหลวง เสียหาย โอนขายบิล หารือปัญหาต่าง ๆ ในเรื่อง ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ
 • ร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ติดตามการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน และปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการ การโอนเงินทดรองราชการให้ หน่วยงานตั้งใหม่ การเพิ่มวงเงินทดรองราชการ
 • ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางและ หน่วยตรวจสอบภายในของกรม

ฝ่ายงบประมาณ

 • ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ตรวจสอบและควบคุมการบริหาร เงินงบประมาณ
 • ขออนุมัติกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ปรับแผนดำเนินงานและโอนเงินประจำงวด
 • วิเคราะห์ตรวจสอบผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้สำนักงบประมาณ
 • จัดทำและบันทึกทะเบียนคุม เงินงบประมาณ
 • ขออนุมัติกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันระหว่าง กรมทางหลวงกับส่วนราชการอื่น
 • ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่าย เงินงบประมาณ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมทางหลวง สำนักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลาง

ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และเตรียม คำชี้แจงการขอตั้งงบ ประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำหนังสือรหัสงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
 • วิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน
 • วิเคราะห์และตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน งบประมาณ และรายงานการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • รวบรวมข้อมูล จัดทำการจำแนกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกเป็นส่วนกลางและรายจังหวัด ตามแบบการ ใช้จ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รวบรวมข้อมูล จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายในการเจราจาธุรกิจ และประชุมนานาชาติ

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.