ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
ลงวันที่ 21/01/2565

นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ

Mr.NIPHAN  YAIAROON

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

e-mail : 


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และอาคารสถานที่ของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณทั้งสิ้นของกรม ได้แก่ งานรับ-ส่งหนังสือ วิทยุ ร่างโต้ตอบ (หนังสือภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งแปลเอกสารและสรุปย่อเพื่อเสนอพิจารณาสั่งการ
 • รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับรายงานต่างๆตามระเบียบ โดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามนโยบาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับทั้งหมดของกรม
 • เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่าย ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม กระทรวง และนโยบายรัฐบาล
 • ผลิตข่าว สื่อ เพื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
 • ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของกรมให้เกิดขึ้นต่อสาธารณชน
 • ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท้องถิ่น และสื่อมวลชน กรณีที่มีโครงการก่อสร้างทางหลวงตัดผ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชี้แจงปัญหา และตอบ ข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน
 • จัดนิทรรศการการประชุม วารสาร หนังสือ เผยแพร่ผลงานของกรม
 • ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูลการดำเนินงาน ของกรมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทางหลวงและภารกิจอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกรมสู่สาธารณชนต่างๆ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรม
 • เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมงานทางและการดำเนินงานตามภารกิจของกรม

ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ

 • รับผิดชอบงานการประชุมระดับกรมทั้งสิ้น
 • จัดหาข้อมูลในการประชุม ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ จัดทำและตรวจสอบรายงานการประชุม
 • ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง เช่น กระทู้ ญัตติ และการอภิปรายต่าง ๆ
 • เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่าย ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล

ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ

 • ศึกษา วินิจฉัยตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • ตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินการด้านพัสดุของกรม
 • ตรวจสอบ และควบคุมการปิดประกาศการสอบราคา และการประกวดราคาต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
 • พิจารณาปัญหา ข้อหารือด้านพัสดุของหน่วยงานในกรม
 • รวบรวมและสรุปผลการตรวจราชการ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ รับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
 • เก็บรวบรวมเอกสารของฝ่ายตลอดจนให้บริการด้านข้อมูล

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

 • ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปสาระสำคัญ ของเรื่องพิจารณา เสนอผู้บริหารสั่งการ ในการอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานของกรมเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบข้อมูล เอกสารและการนำเสนอต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
 • รับผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูงของกรม ในการอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ติดตามเร่งรัดงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกในการติดตามเรื่อง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าที่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบข้อสั่งการของผู้บริหารก่อนส่งเรื่องออกให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอเรื่อง
 • เก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบประกอบการนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • พิจารณาเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการปรับปรุงงานและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายอาคารสถานที่

 • ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในบริเวณกรมทั้งหมด
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเองและจ้างเหมาเอกชน
 • อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในบริเวณกรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณฯ ภายนอกอาคารทั้งหมด ทั้งด้านถนนพญาไทและถนนพระราม 6
 • ควบคุมดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่าง ๆ ภายนอกอาคารให้เป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข หรือการต่อเติมอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด ตลอดจนงานบำรุงถนน, ระบบระบายน้ำ, การประปา, ไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ตรวจสอบ ควบคุมความปลอดภัยภายในบริเวณกรม ด้วยระบบกล้อง C.C.TV. (กล้องวงจรปิด)
 • จัดทำรายชื่อผู้ตรวจเวร และผู้อยู่เวรรักษาการณ์กรม
 • จัดทำบัญชีฝากรถยนต์ราชการของทุกหน่วยงานในแต่ละวัน เพื่อให้ยามรักษาการณ์ตรวจสอบ
 • พิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการทางการแพทย์ และการพยาบาล

 • ให้บริการตรวจและบำบัดรักษาทางการแพทย์แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม
 • จัดหา แจกจ่าย และเก็บรักษาเวชภัณฑ์

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.