ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
ลงวันที่ 01/11/2564

นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต

Mr.PAITOON  PONGCHAVALIT

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

e-mail : [email protected]


อำนาจหน้าที่

ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

งานธุรการ 

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และ งานพัสดุและสัญญาของหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 

 • ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
 • วางแผนการตรวจสอบประจำปีตามผลการประเมินความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบระยะยาว
 • วางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และการจัดสรรทรัพยากร
 • สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
 • ตรวจสอบด้านงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระบบมุ่งเน้นผลงาน
 • ตรวจสอบงานบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างตามระบบ GFMIS  ให้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดเพื่อให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหา
 • สอบทานข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการตรวจสอบของทีมงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา
 • แจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหา
 • จัดทำคู่มือการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง  โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้

 • สำนักงานทางหลวงที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3, แขวงทางหลวงลำพูน, แขวงทางหลวงลำปางที่ 1, แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
 • สำนักงานทางหลวงที่ 2, แขวงทางหลวงแพร่, แขวงทางหลวงน่านที่ 1, แขวงทางหลวงน่านที่ 2, แขวงทางหลวงพะเยา, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  
 • สำนักงานทางหลวงที่ 3, แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1, แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน), แขวงทางหลวงนครพนม, แขวงทางหลวงหนองคาย, แขวงทางหลวงบึงกาฬ และแขวงทางหลวงมุกดาหาร   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 5, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), แขวงทางหลวงสุโขทัย, แขวงทางหลวงพิจิตร, แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และ แขวง    ทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
 • สำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1, แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน), แขวงทางหลวงเลยที่ 1, แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย), และแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 7, แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1,  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ), แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่),  แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1, แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2  และแขวงทางหลวงชัยภูมิ 
 • สำนักงานทางหลวงที่ 9,  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1,  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2, แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,  แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2, แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ, และ  แขวงทางหลวงสุรินทร์   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 10, แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1, แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2, แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3, แขวงทางหลวงบุรีรัมย์, แขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวง    ทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) 
 • สำนักงานทางหลวงที่ 11, แขวงทางหลวงลพบุรี ที่ 1, แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์), แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1, แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า), แขวงทางหลวงสระบุรี  และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี    
 • ศูนย์สร้างทางลำปาง
 • ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
 • ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 • ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
 • ศูนย์สร้างทางสงขลา

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง   โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้

 • สำนักงานทางหลวงที่ 4, แขวงทางหลวงตากที่ 1,  แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) และแขวงทางหลวงกำแพงเพชร   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 8, แขวงทางหลวงมหาสารคาม, แขวงทางหลวงยโสธร, แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 12, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง), แขวงทางหลวงกาญจนบุรี, แขวงทางหลวงชัยนาท, แขวงทางหลวงอุทัยธานี และแขวงทางหลวงอ่างทอง   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 13, แขวงทางหลวงกรุงเทพ, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, แขวงทางหลวงอยุธยา,  แขวงทางหลวงปทุมธานี, แขวงทางหลวงสมุทรปราการ, แขวงทางหลวงนนทบุรี, แขวง ทางหลวงธนบุรี และแขวงทางหลวงนครนายก
 • สำนักงานทางหลวงที่ 14, แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1,  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2, แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา,  แขวงทางหลวงจันทบุรี, แขวงทางหลวงตราด และแขวงทางหลวงระยอง  
 • สำนักงานทางหลวงที่ 15, แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), แขวงทางหลวงนครปฐม,  แขวงทางหลวงชุมพร, แขวงทางหลวงราชบุรี, แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม และแขวงทางหลวงเพชรบุรี 
 • สำนักงานทางหลวงที่ 16, แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1, แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง), แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน), แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) และแขวงทางหลวงตรัง  
 • สำนักงานทางหลวงที่ 17, แขวงทางหลวงกระบี่,   แขวงทางหลวงภูเก็ต, แขวงทางหลวงระนอง และแขวงทางหลวงพังงา   
 • สำนักงานทางหลวงที่ 18, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม), แขวงทางหลวงพัทลุง, แขวงทางหลวงยะลา, แขวงทางหลวงปัตตานี, แขวงทางหลวงนราธิวาส และแขวงทางหลวงสตูล   
 • ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) 
 • ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 
 • ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)   
 • ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 
 • สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์)  
 • สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 
 • สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3  (นครพนม – คำม่วน)

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.