ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 26/04/2564

นายนรินทร์  ศรีสมพันธุ์

 Mr.NARIN  SRISOMPAN


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2644-4747 โทรสาร 0- 2354-6512


ประวัติการรับราชการ

 9 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2561  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
 1 ตุลาคม  2561 - 22 พฤศจิกายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
 25 พฤศจิกายน 2562 - 12 ตุลาคม 2563  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 19 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน  วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการก่อสร้าง
   
   
   
   
   
   
   

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.