ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
ลงวันที่ 10/06/2564

นายมนตรี เดชาสกุลสม

Mr.MONTRI DECHASAKULSOM


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6714 โทรสาร 0-2354-6699


ประวัติการรับราชการ

 16 กรกฎาคม 2529  วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
 1 ธันวาคม 2531  วิศวกรโยธา 4 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
 1 มกราคม 2535  วิศวกรโยธา 5 กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
 25 พฤศจิกายน 2536  วิศวกรโยธา 6ว กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ
 26 มีนาคม 2541  วิศวกรโยธา 6ว ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
 28 มิถุนายน 2543  วิศวกรโยธา 6ว ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
 14 มิถุนายน 2544  วิศวกรโยธา 7วช สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 31 มีนาคม 2546  วิศวกรโยธา 8วช สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 11 ธันวาคม 2551  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) วิศวกรโยธา สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 23 พฤศจิกายน 2553  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 2 พฤษภาคม 2554  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
29 มีนาคม 2555  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
15 สิงหาคม 2559  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13
7 มิถุนายน 2564  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
   

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.