ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร้องเรียน/แจ้งปัญหา
ลงวันที่ 10/04/2561

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/แจ้งปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง

 

คำแนะนำในการร้องเรียน/แจ้งปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและ 
ผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของกรมทางหลวง

 

 

กรุณาส่งแบบฟอร์มไปที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง (กองการเจ้าหน้าที่)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง (กองการเจ้าหน้าที่) 
2/486  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง (กองการเจ้าหน้าที่) 
โทรสาร 0 2644 4440

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทางหลวง (กองการเจ้าหน้าที่) 
E-mail : [email protected] หรือ [email protected] 
หรือ [email protected]


 

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.