ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การบริหารงาน
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 591 Download
2. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ของบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 421 Download
3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 762 Download
4. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 403 Download
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 416 Download
6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 623 Download
7. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ของบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 308 Download
8. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 171 Download
9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 229 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.