ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ลงวันที่ 09/04/2561

3

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

กรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้หน่วยงานในภาครัฐทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

     
      

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 - 2560)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐระดับหน่วยงาน
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563


รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2563
การกำกับติดตามการรายงานผล/บันทึกเวียน
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัติการฯ (รอบ 6 เดือน/รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 487 Download
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง และการรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 251 Download
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 463 Download
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 222 Download
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 296 Download
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 463 Download
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่าง/แนวทางการรายงานผล) 508 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.