ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชบัญญัติ
ลงวันที่ 13/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 13,377 Download
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 1,628 Download
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 1,446 Download
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 1,795 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582