ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชบัญญัติ
ลงวันที่ 13/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 18,216 Download
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 2,149 Download
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 2,252 Download
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 3,951 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.