ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 135 Download
Info Graphic รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559 (credit : สพรอ) 137 Download
Info Graphic พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ใหม่ ไม่มี Single Gateway (credit : สพรอ) 127 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 123 Download
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 131 Download
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 164 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.