ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 09/04/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 34 Download
Info Graphic รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559 (credit : สพรอ) 39 Download
Info Graphic พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ใหม่ ไม่มี Single Gateway (credit : สพรอ) 36 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 32 Download
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 35 Download
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 50 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582