ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 09/04/2561

Download

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

 คำสั่งมอบอำนาจ  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง
 หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง  หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง (final)
 บทนิยามตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  ตัวอย่างใบแจ้งปริมาณงานและ ราคา
 ใบปะหน้า  แบบหนังสือค้ำประกัน
 ประกาศย่องานซื้อ  ประกาศงานซื้อ ( ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มี.ค.49)
 ประกาศงานจ้าง  ประกาศย่องานจ้าง
 คู่มือประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ทล.)
 แบบใบยืนยันราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงธันวาคม 2556 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 ใบปะหน้า แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
 บก 001-1 แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  
 บก 001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  
 บก 002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
 บก 002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
 บก 003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
 บก 003-2 แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
 บก 004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
 บก 004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์/คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
 บก 005 แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
 บก 006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
 บก 007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
 บก 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
 บก 009 แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา
 บก 010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
 บก 010-2 แบบแจ้งการยกเลิกการจัดหาพัสดุ กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา
 บก 010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
 บก 010-4 แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนต่อไป กรณีมีการอุทธรณ์/ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา
 บก 010-5 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาเสนอราคา
 บก 020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบ/ตรวจสอบเพื่อ เตรียมขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 บก 021 แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582