ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 17/06/2564

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต

Mr.PAITOON  PONGCHAVALIT

(ผู้บริหารสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DCIO)


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6714 โทรสาร 0-2644-5252


ประวัติการรับราชการ

 1 พฤศจิกายน 2531  วิศวกรโยธา 3 เขตการทางกรุงเทพฯ
 7 มิถุนายน 2532  วิศวกรโยธา 3 กองวิเคราะห์และวิจัย
 1 พฤศจิกายน 2533  วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย
 1 เมษายน 2537  วิศวกรโยธา 5 กองวิเคราะห์และวิจัย
 1 กรกฎาคม 2539  วิศวกรโยธา 5 ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 5
 11 สิงหาคม 2541  วิศวกรโยธา 6ว ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 5
 1 ตุลาคม 2543  วิศวกรโยธา 7วช ศูนย์สร้างทางหลวงสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 5
 7 ตุลาคม 2545  วิศวกรโยธา 8วช สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 11 ธันวาคม 2551  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 14 ตุลาคม 2552  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 10 มกราคม 2556  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
 30 ธันวาคม 2559  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1
 27 ธันวาคม 2562  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
 7 มิถุนายน 2564  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.