ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 07/06/2562

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนฤการ ทิมเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1784
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางมาลัย เอี่ยมชนะ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 369
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

2

นางโสภา มาเอียด
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2376
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
สำนักก่อสร้างสะพาน

 3 นางดวงเดือน สมเสถียรพล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3329
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
 
 4  นางชานิศญา ศากยวงศ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5061
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
  
5 นางสาวจารี สุชาติ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6402
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 15
   
6 นางมาลี ไชยมงคล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6548
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

   
7 นางสาวศิรินภา ผุดผ่อน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6485
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
   
8 นางยวนตา นุ่มน้อย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6755
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
   
9 นางรุ่งทิวา ชุมประยูร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7071
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
   
10 นางซารีปะห์ ประเสริฐดำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7190
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงปัตตานี
   

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  6 กันยายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวกมลณัช ฐานะวัชรานนท์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 87 
งานช่วยอำนวยการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิศรุต ศิริสาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2432
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวรัตนา นิอำมาตย์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2919
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

 

2

นายพุฒิพงศ์ สุดหล้า
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3649
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนครพนม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวณณิชา ศุภางค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1821
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวพิมลมาศ เก่งธัญกรณ์
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8044
ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยาแนวทางและฐานราก
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอภิชาติ ฉัตรพงศ์เจริญ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2501
ฝ่ายมาตรฐานและตรวจสอบด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวสาวิตรี จงรักจิตต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7886
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

 

2

นายรณกร ใจมั่น
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8037
ฝ่ายวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือสัญญาณระยะไกล
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาวจรรยา ใช่ทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6421
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

2

นายปุริมปรัชญ์  จรรยา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1179
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายขวัญชัย พันทอง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6420
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 15

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวุฒิศักดิ์ โคตรเนตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6067
งานอำนวยความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายผดุง ศรีโคตา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3488
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำเฉื่อย
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7627
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวสุ วิทยเขตปภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2281
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุรนนท์ เยื้อยงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7820
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกษิดิศ  จิโรจน์กุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 822
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจิราพร แซ่จู
ตำแหน่งนักธรณีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักธรณีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8048
ฝ่ายวิศวกรรมธรณี
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกัลย์สุดา อักษรกุล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 428
กลุ่มคดี
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอานุพล กฤษดานิรมิตร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7327
กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวณัฎฐ์วริณณ์ ขีดเขียน
ตำแหน่งวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7808
กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวกุลธณัณท์ กมลธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งเลขที่ 7461
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธนกฤต โพธิ์ยี่
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5633
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1939
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 631
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสุรีย์พร พรหมเทพ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7038
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7038
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธีรวุฒิ อนุญาโต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 824
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 824
กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

2

นางสาวเอื้องพร ไล่คง
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7036
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7036
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 18

3

นางสาววรรณิษา วัฒวรรณ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 48
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 48
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5630
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5630
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธงชัย เกิดวัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5651
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5651
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณรงค์ยศ ดีสีปาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7460
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7460
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นางสาววิชยาพร ไชยวงศ์น้อย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 589
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 589
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

2

นางเสาวนีย์ ตันติวิชช์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7155
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยะลา

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7155
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยะลา

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุชาวรรณ ชูณรงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7312
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7312
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุบรรณ์ ฟูวัน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7545
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7545
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพลวัต เงินสุข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4742
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4742
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นางสาวนลิน บุสสยา
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3704
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3704
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายสมประสงค์  ทองแป้น
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8078
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8078
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

2

นายสมิทธิ์  อักขิโสภา
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8061
ฝ่ายออกแบบ
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8061
ฝ่ายออกแบบ
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวกมลทิพย์ สุดจันทร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 475
          กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 475
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม

 
2
นางสาวอมรรัตน์ ปัญจมาพร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 474
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 474
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ
กองฝึกอบรม
 
3

นางสาวพิชญานันท์  วิโรจน์แสงอรุณ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 506
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 506
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

 
 
4

นางสาวปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 487
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 487
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
กองฝึกอบรม
 
5
นางสาวฤกษิญาพร สวนกูล
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 255
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 255
กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายวัชรปัญญา พรมแสน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7439
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายธนาคาร นาคสินธุ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8066
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8066
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นางสาวณรินี ฤทธิรณ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 290
งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 290
งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 1

 

 

นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5677
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 12

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5677
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 12

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5987
                                งานสารบรรณ                              
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5987
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
2
นางเบญจภรณ์ ส่งศรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4011
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4011
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
3
นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3860
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3860
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4
นายนรณัฐพล อยากดี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6208
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครนายก
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6208
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครนายก
5
นางสุนันทา มุ่งก่อกลาง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3858
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3858
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายวิษณุ คงสมพจน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7441
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7441
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายธราพงษ์ รัตนตระกูล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7414
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

2

นายระวิ นับถือบุญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5799
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนราธิวาส

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5799
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงนราธิวาส

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสืบสิริ สิริอุดมศักดิ์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2660
กลุ่มจัดหาที่ดิน สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2660
กลุ่มจัดหาที่ดิน สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสาธิต อินนามเพ็ง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 726
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 726
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววาสนา ทองตัน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7950
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายนิวัฒน์ ผาสุข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7465
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7465
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

2

นายสุรเดช กีรติมาพงศ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5918
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5918
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 13

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพิพัฒน์ ชื่นสุขจิตต์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7887
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7887
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจุฑารัตน์ ประดงรัตน์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2657
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2657
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวฐิติมา ฌานโสภณกุล
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2887
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2887
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุดารัตน์ การผุด
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5732
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 8

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5732
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวจุฑารัตน์ บัวทองรังสิมา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7367
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7367
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1439
โครงการขนาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1439
โครงการขนาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายเสกสรรค์ นำสงค์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ฝ่ายทดลอง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4429
ฝ่ายทดลอง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายตฤณวรรษ ปานสอน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8052
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8052
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายภาณุวัฒน์ ไชยมงคล
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3361
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3361
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางบุษบา วิชาสุ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8201
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8201
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

 

1

นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 988
งานออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 988
งานออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

2

นายจีระศักดิ์  วิลัยรัตน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7314
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง  

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7314
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
สำนักบริหารบำรุงทาง  

 

 

3

นางสาวชนิดา ใสสุขสอาด
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8243
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8243
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สำนักอำนวยความปลอดภัย

                         

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายธรรศ ธุวรานนท์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2668
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2668
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกฤตานนท์ ศรีคละมะหันโต
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1333
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1333
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอภิชาติ ญาณปัญญา
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 808
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 808
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายหฤษฎ์ ประเสริฐสิน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7884
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7884
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน

      

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอดุลย์ ยะโก๊บ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2127
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2127
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 17

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายอัมรินทร์ วิเศษสมบูรณ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7437
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7437
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายปฏิพล กาญจนอุดม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1902
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1902
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายปารินทร์ กลันตรานนท์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7712
ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7712
ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวไมตรี เชาวนา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 404
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 404
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเพชรบุรี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวนิศาชล ทับเพ็ชร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6549
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6549
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชุมพร

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวทัดดาว สิทธิรักษ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  19 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายพรมมา ประทุมวัน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3112
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยโสธร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3112
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงยโสธร7

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายยศชาติ สร้อยไข
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4103
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 7


ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4103
ส่วนอำนวยความปลอดภัย 
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายสุริยา อินตา
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5028
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10


ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5028
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายกิตติศักดิ์ อักษร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 916
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 916
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวสุจิรา วรมิศร์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

2

นางสาวมัญชรี บุญแต่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 52
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 52
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  22 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายวีรชัย ลิ้มมณฑล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8107
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
         

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8107
กลุ่มงานออกแบบทาง    
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวปิ่นแก้ว  โพธิสาร
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
งานสัญญา ฝ่ายจัดหา 2 
กองการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 351
งานสัญญา ฝ่ายจัดหา 2 
กองการพัสดุ

 

2

นางสาวดนูนาถ เลาหล้า
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 389
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 389
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  15 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายภูกิจ ทุระพันธ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 918
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 
สำนักงานทางหลวงที่ 4
         

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 918
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง      
สำนักงานทางหลวงที่ 4

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  2 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายรวิภาส แปลงมาลย์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1160
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน             
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1160
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน             
 สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่  8 มิถุนายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวศิริลักษณ์ สุนโท
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2886
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2886
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวพิชามญชุ์   บุษบงค์
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4730
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
สำนักงานทางหลวงที่ 9

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4730
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

2

ว่าที่ ร.ต.หญิง ไพริน บัวบาน
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4731
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4731
ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวขวัญใจ สิทธิ์ดุรัง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6122
                                งานสารบรรณ                              
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6122
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป
แขวงทางหลวงนนทบุรี
2
นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3601
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3601
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
3
นายปิยะพล  เหรัญญะ   
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2835
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2835
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4
นายวัลลภ  รับประภา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6866
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6866
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5
นางสาวผ่องพรรณ ฟังธรรม
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2221
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2221
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววัชรีณา ตติยนันทกุล
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2658
กลุ่มจัดหาที่ดิน 
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2658
กลุ่มจัดหาที่ดิน 
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวญาณิกา หลายกิจพานิช
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 681
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 681
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

2

นายกฤษฏิ์ จ่างตระกูล
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 392
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 392
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววิรัตนพร กาฬภักดี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5731
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5731
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอ่างทอง

 

2

นางสาวศิริญญา ปามา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 79
งานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม
 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 79
งานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นายมงคล  จันทสุวรรณ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2342
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2342
โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาวประภัสสร ใจมาเรือน
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3204
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3204
ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 2

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางอัมพิกา ประเสริฐสิน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 300
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 300
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่

 

2

นางสาวมุกดา มีคุณ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

1

 

 

นายวีรชัย ตั้งวัฒนากร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8095
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

  

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8095
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

  

2

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1413
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1413
โครงการขนาดใหญ่
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

3

นายวงศกร วศินธรรม   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8112
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
 4

นายรัฐศาสตร์ สีชุมภู
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7362
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7362
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
สำนักบริหารบำรุงทาง
 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

1

 

 

จ่าอากาศโท เอกรัฐ โยธะการี
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2659
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2659
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2

นายธนกฤต พงษ์ประวัติ   
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2636
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2636
ฝ่ายแผนงาน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3

นางสาวปัทมาพร คชภักดี  
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2646
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2646
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
 4

นางสาวสุธณา ณ นคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 89
งานเลขานุการผู้บริหาร
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 89
งานเลขานุการผู้บริหาร
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม 
 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายรัชพล แก้วคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5428
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)    

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5428
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธนกฤต  เผือกทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7480
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7480
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายวุฒิชัย  อมรประสิทธิ์ผล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7922
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและ
งานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7922
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและ
งานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศศิวรรณ รัตนอุบล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธเนศ  สวมชัยภูมิ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2634
งานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2634
งานทะเบียนที่ดิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายผดุง แสนตรง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1558
งานทดลอง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
งานทดลอง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2
2
นายณัฐพงษ์  ชุติภัทรสกุล
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 741
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 741
กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3
นายสิทธิพงษ์  ไข่แก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1313
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1313
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
4
นายศิริพงษ์  เย็นใจ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7046
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7046
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง
5
นายวุฒิชัย  วัติสุ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5357
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 11
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5357
ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 11
6
นายศราวุธ  เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1800
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1800
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)

 

1

นางสาววริษา ยืนสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 238
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 238
ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

 

2

นางสาวนภัสสรณ์ ทะสอน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 124
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 124
กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1896
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1896
ฝ่ายวางแผนกำลังคน
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวอธิตา ราชนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6987
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 18
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6987
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายเอกลักษณ์  จิตรวิจารณ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2872
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2872
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายนพรัตน์ พรมหิรัญ
นิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 445
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย
นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 445
กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป
สำนักกฎหมาย

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายสุรพล อาญาพิทักษ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8092
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
2
นางสาวสุชาภัสร์ โชติรักษา  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 705
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 705
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
3
นายปรมินทร์ เอนกแสน 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7822
ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน
4
นายเอกชัย ปรีดา 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7875
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7875
ทีมวางแผนดำเนินงาน
กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางอุไรวรรณ  มุสิแดง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6788
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6788
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายณัฐวุฒิ  หัสดีวิจิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 388
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
วิศวกรโยธาชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 388
กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยหลือ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2

นายนพดล  มะโนเย็น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7756
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7756
ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุงานทางและงานจราจร
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวจิรภาภรณ์  ตระกูลสุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 593
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 593
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางศิริพร  เพชรล้ำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4204
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4204
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางรัตนาภรณ์  จันทสุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8093
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ


วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8093
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศิรินทิพย์  หมื่นจันทร์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4835
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 4835
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2

นางสาววชิราภรณ์  แก้วมาตย์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5060
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 7

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5060
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายเมธากุล มีธรรม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7728
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ   
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7728
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ   
และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
2
นายธวัชชัย รุ่งทอง   
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7570
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7570
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
3
นายเอกลักษณ์ แสนหูม 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5010
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5010
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวศิรินันท์  กนกนาค
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2652
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2652
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวอุบลรัตน์  กล้าณรงค์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
เศรษฐกรชำนาญการการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
2

นางสาวกมลทิพย์ อยู่เจริญสุข
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7898
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7898
กลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวรุ่งทิวา  วีสม
นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2673
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2673
กลุ่มจัดหาที่ดิน
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางสาวลัลน์ลลิตา  รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1451
ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1451
ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวพรศิริ จันทร์พะเนาว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1571
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 8

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1571
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 8

2

นายศุภพงษ์ ราชบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 88
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 88
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางพนิตนาฏ  สิงห์สนั่น 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1078
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1078
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นางเปมิกา ธนศิริรักษ์   
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 307 
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่


นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 307 
ฝ่ายวินัย
กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายอำพล  สนิมทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7874
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7874
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวรมย์ชลี สมุทรดนตรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1752
งานช่วยอำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1752
งานช่วยอำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางฐิติลักษณ์ กล่อมกำเนิด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 68
งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 68
งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวจารุณี ณรงค์พันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2216
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2216
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
 
นางสาวอุบลรัตน์ กล้าณรงค์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
 
 
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7891 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
2
 
นางสาวลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7896 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน
 
 
เศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7896 
กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
สำนักแผนงาน

 

 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธิติมา จิตต์วัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 406
ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 406
ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี

 

 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวจุติพร  กานตานนท์
นิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 442
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

นิติกรชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 442
กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
สำนักกฎหมาย

 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1
นายถาวร ตะไก่แก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7640 
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบแบบผิวทางแอสฟัลท์    
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7640
ฝ่ายออกแบบและตรวจสอบแบบผิวทางแอสฟัลท์    
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
2
นายนันทวุฒิ บุญอินทร์    
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7448
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7448
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
3
นายอรรถพร วัชโรบล  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7967
ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7967
ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ
ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ
สำนักสำรวจและออกแบบ
4
นายกำพลศักดิ์ หนูจันทร์  
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6701
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 16
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6701
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 16

 

 

 

 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวปรินดา  จำปาทอง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3399
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3399
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

2

นางปิยะมาศ  กัญญาพันธ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5789
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5789
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

3
นางสาวชัญญานุช  จันทร์ทอง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6302
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงจันทบุรี
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6302
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงจันทบุรี

 

 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธาวินี  ออนเป็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 49
งานการประชุม
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 49
งานการประชุม
ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม

2 นางสาวพรปวีณ์  เชื้อสมุทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7368
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

 

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายอัครเดช บุดดา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1592
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 8

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1592
ฝ่ายอำนวยการและแผน ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาววรรณิศา จันทราวุฒิกร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7336
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7336
ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางกาญจนา เที่ยงประเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 69
งานโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 69
งานโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
     ตำแหน่งเลขที่ 4712      
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4712      
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 นายพนม ธรรมบวร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 5672      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5672      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
3 นายนที พึ่งวรอาสน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
      ตำแหน่งเลขที่ 714       
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 714       
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 นายวีรยุทธ พรหมธาดา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 728      
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 728      
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
5 นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเลขที่ 1433      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1433      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
6 นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
      ตำแหน่งเลขที่ 1341      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1341      
กล่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

 

 

ตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวภัทรานิษฐ์ พยัฆศิริ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7784       
ฝ่ายสำรวจธรณีฟิสิกส์
ส่วนธรณีวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นักธรณีวิทยาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7784       
ฝ่ายสำรวจธรณีฟิสิกส์
ส่วนธรณีวิศวกรรม
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

 

 

 

  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางญาณวรรณ บุษดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3564       
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 3

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3564       
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 3
 

 

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวอานิสา สงวนจิตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5890
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5890
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 นางกุลลนิษฐ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2621
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2621
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3

นางสาวนีรวรรณ แซ่โคว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5888
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5888
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13

4

 

นางสาวชัชชาดา อุลิศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 390
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 390
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

  ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวศตพร  กัณฑเจตน์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7631
ฝ่ายออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไข
เลื่อนไหลของคันทาง
ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7631
ฝ่ายออกแบบแนะนำคันทางและแก้ไข
เลื่อนไหลของคันทาง
ส่วนออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายสิทธิโชค  สนประเทศ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3178
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3178
ส่วนอำนวยความปลอดภัย
สำนักงานทางหลวงที่ 2
2 นายทรงพล  แถวทิม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8148
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8148
กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ
3

นายวิสิฏค์  ไชยวงศ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7653
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7653
ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลท์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

4

 

นายศิวะกร  บุญศิริ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2181
โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2181
โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

5

นางสาวพชรฎา  เด่นดวง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7871
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7871
ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน
สำนักแผนงาน

 

 

  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวสุคณฑา แอ่นปัญญา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6590
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6590
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
 

 

 

 

 

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวศศินันท์ บุญเอื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6873
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงภูเก็ต
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6873
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงภูเก็ต
 

 

 

 

  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวศศิร์อร วิชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 19
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 19
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

 

       

 

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวทัดดาว สิทธิรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6671
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 16
 

 

                     

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวนวรัตน์ ฉิมพาลี
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6478
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6478
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)
2 นางสุกัญญา ละอองสกุล
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7069
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7069
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 นางสาวสายสวาท มันธิโน
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 3013
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 3013
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

 

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายศรัณย์  กำจัดโรค
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 884
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 4
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 884
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 นายสามารถ  พงษ์วิมลสวัสดิ์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8053
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8053
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ
3 นางสาวสุพรรณวดี  ศิริโสม
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2850
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2850
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางลินดา คงจ้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2611
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2611
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

                       ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายฉัตรชัย ทองฉัตร
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2155  
งานอำนวยการและแผน ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2155
งานอำนวยการและแผน ฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา  สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

 

 

         ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอัยนันท์ ประยูรหงษ์
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 420
กลุ่มคดี       
สำนักกฎหมาย
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 420
กลุ่มคดี       
สำนักกฎหมาย
 

 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางขวัญฤดี นาประจุล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5614
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 12
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5614
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 นางณิชมน มิลินทจินดา
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1180
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1180
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 นางสาววลาสินี ยืนนาน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4282
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4282
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวพิมพ์ประพันธ์ สมชาติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4695  
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4695  
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 นางสาววรรณวิไล ภูครองหิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4009
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4009
งานพัสดุและสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพิจิตร

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวธนสร ทองลบ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 30
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 30
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวธนนันท์ ทิพย์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 460
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 460
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรม
 

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสิริรักษ์ ประดิษฐ์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2840
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 1
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2840
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายอำนาจ กลิ่นมณฑา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 56
งานประมวลระเบียบ
ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 56
งานประมวลระเบียบ
ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวกนกวรรณ โฉมยงค์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1460
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1460
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2 นางสาวศิรัตน์ จิตติพัทธพงศ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1378
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1378
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 นางสาวณัติณชา ผาสุขยืด
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2633
งานทะเบียนที่ดิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2633
งานทะเบียนที่ดิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวกนกอร โพธิศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 365
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 365
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักมาตรฐานและประเมินผล

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นางสาวนันทพร กล่อมจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6588
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6588
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงระนอง
2 นายศรัณย์ ภักดีทศพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1170
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1170
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายชัชชัย วงศ์สุภาพ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 1655
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 8
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 1655
ฝ่ายทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 นายแก้วอรรจน์ คุณปาจรีย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2031
งานทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2031
งานทดลอง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ลำดับ
ที่
ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายนรณัฐพล อยากดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5815
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5815
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงชัยนาท
2 นางสาวณัฏฐา ปานหนู
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6944
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 17
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6944
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 นางสาวศุภรัต มีประพันธ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 604
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 604
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 นางสาวมุกดา มีคุณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4279
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 นายวัชรพงษ์ ดีมูลมั่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 5909
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 5909
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 13
 
6 นางสาวพัสตราภรณ์ ละอองนวล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7917
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7917
กลุ่มอำนวยการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 นางสาวศศิวรรณ รัตนอุบล
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครปฐม
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6524
งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงนครปฐม

 

 

 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาริสา บุญเปรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4689
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4689
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2

นางสาวณัฐสุดา โพธิรักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 39
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 39
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 3 นายจักรพงค์ แกล้วกล้า
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2425
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2425
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
 4 นายภาณุวัฒน์ เนือยทอง
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2429
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
 5  นายเฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6185
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 14
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6185
ฝ่ายอำนวยการและแผน
ส่วนเครื่องกล
สำนักงานทางหลวงที่ 14
 

 

 

                    ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                                                ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

                                                   ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสุรีย์ เหล็มปาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7109
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพัทลุง

 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7109
งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขวงทางหลวงพัทลุง
2

นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7916
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7916
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

3

นางสาวสมหญิง โพธิ์ดี
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4416
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 6

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4416
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

 

                      ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                                                                          ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ชื่อ   สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นางสาวภัณฑิรา ชนะชมภู
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8083
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
2

นายณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 7935
ส่วนบำรุงทาง
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

3

นางสาวมิถุนา ศิริมา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 4698
ส่วนแผนงาน
สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

4

นายธนสาร อุดมโชค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 6265
งานวางแผน
ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.