ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผลการคัดเลือก อว.
ลงวันที่ 27/01/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ณ วันที่  .... 2565
 

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

นายช่างโยธา
ตำแหน่งเลขที่
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

นาย นายช่าง.......
ตำแหน่งเลขที่
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

รอปรับแก้ค่ะ

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.