ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารประกอบการคัดเลือกทุกระดับ
ลงวันที่ 13/09/2564

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อน)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)            ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.)                 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
(ประสบการณ์ในการทำงาน)
4. แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
5. แบบเอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลฯ
    (เฉพาะกรณีมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานไม่ครบตามที่เกณฑ์กำหนด)     
6. ใบปะหน้า

 

เอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีย้ายต่างกลุ่ม)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)          ระดับเชี่ยวชาญ                   
1. แบบพิจารณาบุคคลเพื่อการย้ายต่างกลุ่มตำแหน่ง การโอน                     
 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ                           
   
3. แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน                 
   

เอกสารประกอบการคัดเลือก (ประเภททั่วไป)

รายการเอกสาร ระดับที่เข้ารับการคัดเลือก
ระดับชำนาญงาน (ชง.) ระดับอาวุโส (อว.)
แบบประเมินบุคคลและผลงาน                      
 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582