ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประเมินผลงาน ชก./ชพ.
ลงวันที่ 07/12/2564

เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
(กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน)


1. เล่มเอกสารการประเมินผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

1.1  หน้าปกเอกสารการประเมินผลงาน

                                     

1.2  สารบัญ

1.3  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.4  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       (สำเนาจากต้นฉบับที่อธิบดีเห็นชอบแล้วในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

-

1.5  แบบการเสนอผลงานและใบคั่นหน้า

1.6  แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

 

2. เล่มเอกสารประกอบผลงาน

รายละเอียด ระดับที่เข้ารับการประเมิน
ระดับชำนาญการ (ชก.) ระดับชำนาญการพิเศษ (ชพ.)
2.1  หน้าปกเอกสารประกอบผลงาน                 
2.2  สารบัญ
2.3  ใบคั่นหน้าเอกสารประกอบผลงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แนวทางการจัดทำเอกสารการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ปรับปรุง : 13 ธันวาคม 2564) 122 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582