ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
ลงวันที่ 13/05/2564

    bit.ly/3xmniWE

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 350 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 215 Download
แบบรายงานข้อมูลผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทางหลวง 381 Download
บัญชีอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการและตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมทางหลวง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 54 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.