ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
ลงวันที่ 13/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
บัญชีอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการและตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมทางหลวง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงตามคำสั่งกรมทางหลวง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 1,181 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 188 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 112 Download
แบบรายงานข้อมูลผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทางหลวง 272 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582