ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขท. รอ.ขท. และหัวหน้าส่วนหรือฝ่าย 731 Download
แนวทางการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 158 Download
หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 2,266 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 777 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 407 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการพิเศษ กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ 333 Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 375 Download
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 201 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 463 Download
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 219 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "นักบริหารกรมทางหลวง ระดับต้น รุ่น 10" 132 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแต่งตั้งใหม่" 178 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "นายช่างโครงการ รุ่น 3" 147 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน" 329 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรงานไฟฟ้า" 222 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ" 143 Download
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร "ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 25 - 28" 251 Download
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 134 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 149 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2563 122 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 214 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 142 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 133 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582