ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ลงวันที่ 11/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขท. รอ.ขท. และหัวหน้าส่วนหรือฝ่าย 1,476 Download
หลักเกณฑ์และกระบวนการย้ายข้าราชการ 3,709 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 1,379 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 883 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการพิเศษ กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ 1,001 Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 937 Download
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 480 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกของพนักงานราชการ 1,760 Download
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบสวัสดิการกรมทางหลวง 760 Download
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานบริหารทั่วไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ 231 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของกรมทางหลวง 308 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 475 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 342 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 683 Download
การดำเนินการย้ายหรือการโอนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 196 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 856 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2564 145 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.