ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารสุงสุด (ภาษาไทย) 125 Download
เจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารสุงสุด (ภาษาอังกฤษ) 115 Download
การพิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 109 Download
อธิบดีกรมทางหลวงให้โอวาทในการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รับการแต่งตั้งใหม่ 110 Download
อธิบดีกรมทางหลวงให้โอวาทในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ 117 Download
การพิจารณาเห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 108 Download
การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 11 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582