ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 219 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 183 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 177 Download
การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 312 Download
ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 234 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรงานไฟฟ้า กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 173 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2” 198 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง รุ่นที่ 21” 191 Download
อธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 194 Download
การเสวนา เรื่อง "หลักธรรมนำใจ คุณธรรมนำทางสู่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน" ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564 199 Download
ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมทางหลวงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 138 Download
กิจกรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง 166 Download
กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกรมทางหลวง 122 Download
ข้อมูลผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 111 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.