ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง เชิญชวนเอกชนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก
ลงวันที่ 22/09/2563

            กรมทางหลวงเชิญชวนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนทางหลวงพิเศษยกระดับระหว่างเมือง และเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทางยกระดับช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทองเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางบนถนนกาญจนาภิเษก ประสบปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงบางใหญ่-บางขุนเทียน เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ 2 ข้างทางอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรอย่างรุนแรง ทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเทศการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จึงเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในโครงการโดยนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ

           การพัฒนาถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางขุนเทียนถึงบางบัวทอง ให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองยกระดับ โดยวางตอม่อไว้บริเวณเกาะกลางของถนนกาญจนาภิเษก มีการควบคุมทางเข้า-ออกโดยสมบูรณ์ เพื่อให้สอดรับกับถนนวงแหวนฯ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่มีการควบคุมทางเข้า-ออกโดยสมบูรณ์แล้ว ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการจำเป็นต้องใช้วงเงินลงทุนสูง ในขณะที่งบประมาณของประเทศมีอยู่อย่างจำกัด การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการดำเนินโครงการ

           สามารถศึกษาช้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก 244 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.