ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเชิญชวนเอกชนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลงวันที่ 22/09/2563

                กรมทางหลวงเชิญชวนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นส่วนหนึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันออก อันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และท่าเรือแหลมฉบังในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณทางเชื่อมเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมทางด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และงานระบบที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งของประชาชน โครงการนี้ เป็นทางหลวงพิเศษยกระดับตามแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มีการเก็บค่าผ่านทางตามมาตรฐานของทางหลวงพิเศษ และมีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์

                จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (จุดเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์) และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ประมาณ กม. 18+000 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง รวมระยะทางประมาณ 18.50 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง โดยแนวเส้นทางโครงการครอบคลุมการเชื่อมต่อโครงข่ายกับทางพิเศษสายศรีรัช ถนนศรีนครินทร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 โดยตลอดแนวเส้นทางมีจุดขึ้น-ลง/จุดเชื่อมต่อ และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 3 แห่ง โครงการมีระยะเวลาดำเนินงานรวม 34 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ออกแบบและก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) และช่วงที่ 2 ดำเนินการและบำรุงรักษา 30 ปี (พ.ศ. 2569 – 2598) การจัดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการที่เหมาะสมเป็นรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) กล่าวคือภาคเอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งโครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนเอกชนจะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ กรมทางหลวงจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีความสนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ เพื่อนำไปสู่การสรุปแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อนนำเสนอขออนุมัติโครงการต่อไป

                สามารถศึกษาช้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 238 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.